top of page

یک خانواده را نامزد کنید

هر سال، اعضای و حامیان CMoW هدایای سخاوتمندانه ای را ارائه می کنند که به جامعه بازگردانده می شود. این هدایای جامعه بر اساس نیاز و اولویت اول به خانواده ها اهدا می شود. شما می توانید یک خانواده شایسته را برای یک عضویت در هر زمان، شامل دو بزرگسال و همه کودکان خانواده به مدت یک سال، یا حداکثر 5 مجوز یک بار استفاده مهمان را نامزد کنید. 

یک نامزدی برای هر خانواده می تواند در سال ارسال شود.
 

AdobeStock_169113038 (1).jpeg
bottom of page